" The Best Company of Design and Build Service" กิจการร่วมค้า วีซีเอ็ม
ReadyPlanet.com
dot dot 

free countersกิจการร่วมค้า วีซีเอ็ม

 

กิจการร่วมค้าที่บรัษัทได้ร่วมลงทุน

         บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท วี สถาปัตย์ จำกัด โดยใช้ชื่อว่า "กิจการร่วมค้า วีซีเอ็ม"  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2559 เพื่อให้บริการงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคารโครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าทั้งสิ้น 686 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ และจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานภายในเดือนสิงหาคม 2561
 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]CMPRO.CO.TH

 

HOME           ABOUT US             SERVICE             COMPANY PROFILE             JOB                CONTACT US
กลุ่มบริษัท ซีเอ็ม ( บริษัท ซีเอ็ม โปรเฟรสชั่นแนล จำกัด & บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด )  
สำนักงานใหญ่ : ห้างสรรพสินค้าแมกซ์แวลู สาขาหลักสี่78/8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร : 0-2521-5318 แฟกซ์ : 0-2521-5319 มือถือ: 086-8063-999