" The Best Company of Design and Build Service" (2021-08-18) : ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ReadyPlanet.com
dot dot การวัดฝุ่นและเสียง

free counters> ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  Project : ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  Project’s Owner     : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
  Project Type           : อาคารเรียน
 
  Location                  : ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
 
  Project’s Amount      : 37.88 Mil. Baht

  Duration                  : 12 Months

 


CMPRO.CO.TH

 

HOME           ABOUT US             SERVICE             COMPANY PROFILE             JOB                CONTACT US
กลุ่มบริษัท ซีเอ็ม (บมจ. ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ & บจก.ซีเอ็ม เอ็นเนอร์จี คอมเพล็กซ์ โฮลดิ้ง)  
สำนักงานใหญ่ : ห้างสรรพสินค้าแมกซ์แวลู สาขาหลักสี่78/8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร : 0-2521-5318 แฟกซ์ : 0-2521-5319